ទំនាក់ទំនង

ផ្នែកសមាជិក

លេខទូរស័ព្ទ  (+855) 17 333 443

អ៊ីម៉ែល      elodie.ho@afpecambodia.com


ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ

លេខទូរស័ព្ទ  (+855) 81 235 610

អ៊ីម៉ែល      office@afpecambodia.com


អសយដ្ឋាន៖អគារហុងកុងលែន ជាន់ទី៩ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា