ទំនាក់ទំនង

ផ្នែកសមាជិក

លេខទូរស័ព្ទ  (+855) 81 235 620

អ៊ីម៉ែល      elodie.hocfe@gmail.com

អសយដ្ឋាន៖អគារហុងកុងលែន ជាន់ទី៩ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា