បទប្បញ្ញត្តិ

ព្រះករុណាព្រះបានសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រភ្ខតខត្តិយា ខេមរារជ្ឋរាស្រ្ត ពុទិ្ធទ្រ្ទធរាមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សម្ឋហោកាស កម្ពុជឯករាជរជ្ឋបួរណសទិ្ត សុកមង្កលា សិវីបិបុលា ខេមរាស្រីពិរា

2019-08-29 17:37:26

ព្រះករុណាព្រះបានសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រភ្ខតខត្តិយា ខេមរារជ្ឋរាស្រ្ត  ពុទិ្ធទ្រ្ទធរាមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សម្ឋហោកាស កម្ពុជឯករាជរជ្ឋបួរណសទិ្ត សុកមង្កលា សិវីបិបុលា ខេមរាស្រីពិរាស្រ្ត ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី

ព្រះរាជាណាចក្រសមាគមការពារអគ្គីភ័យកម្ពុជា