បទប្បញ្ញត្តិ

ការចេញលិខិត ឬបណ្ណត្រួតពិនិត្យអំពីគុណភាពប្រសិទ្ទភាព លេីឧបករណ៏ សម្ការ បរិក្ខារ បង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យ និងការបញាក់ទទួលស្កាល់ លេីប្រព័ទ្ទសុវត្ថិភាពបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យតាមគោលដៅ

2019-09-04 12:48:35


ការចេញលិខិត ឬបណ្ណត្រួតពិនិត្យអំពីគុណភាពប្រសិទ្ទភាព លេីឧបករណ៏ សម្ការ បរិក្ខារ បង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យ   និងការបញាក់ទទួលស្កាល់ លេីប្រព័ទ្ទសុវត្ថិភាពបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យតាមគោលដៅ
图片关键词